Skip to main content Skip to footer

Hva er kulturskolen og hva kan vi tilby?

Kulturskolen er eid og drevet av kommunen.

Vi tilbyr opplæring til barn og ungdom i kommunen innen fagene musikk, dans, drama, skapende skriving og visuell kunst.

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det.

Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk.

Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringen og kulturlivet i den enkelte kommune (Rammeplanen for kulturskolen, 2016). «Alle kommuner skal, alene eller i samarbeid med andre kommuner, ha et musikk/-kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og det øvrige kulturliv.» Dette står i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen», Paragraf 13-6 og ble vedtatt av stortinget 5. juni 1997. Prinsippet om et likeverdig skoletilbud er et overordnet utdanningspolitisk mål i Norge, og dette skal også gjelde for opplæring i kulturskolene.

Aurskog-Høland kulturskole

Kulturskolen eies av Aurskog-Høland kommune, og drives i samsvar med gjeldende lover og planer for enheten. Kommunestyret er ansvarlig styringsorgan.

Sektor Kultur og medvirkning har forvaltningsansvaret for kulturskolen. Rektor har fullt ansvar for tjenestetilbudet.

Aurskog-Høland kulturskole har ca. 400 elever. Skolen har base på Bjørkelangen og har 24 ansatte i ulike stillingsprosent. Undervisningen foregår på flere av skolene i kommunen.

Kulturskolen tilbyr opplæring innen dans, drama, visuell kunst og musikk for kommunens barn, ungdom og voksne. Det samarbeides tett med fritidskulturlivet og skolene, og kulturskolen har blant annet skoleprosjekter hvor det jobbes med 2.-4. klasse, som får spille ulike instrumenter, danse og spille teater.

Aurskog-Høland Kulturskoles visjon og mål

 

"Skaperglede og kunnskap møter drømmer"

Kulturskolen skal
  • Gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i de ulike kunstfagene
  • Gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk
  • Styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse
  • Styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg
  • Gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning innen kunst- og kulturfag, og i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud til alle barn og unge
  • Som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og utfoldelse, og i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og formidling til hele lokalsamfunnet