Skip to main content Skip to footer

Samarbeidsutvalg

For å sikre medinnflytelse, skal kulturskolen ha et Samarbeidsutvalg (SU).

Det avholdes et felles foreldremøte for Kulturskolen ved oppstart av skoleåret der det velges tre faste representanter til SU, samt to vararepresentanter. Det er en fordel om de faste representantene har elever innen ulike fagområder; Dans, Drama, Kunst og Musikk.

De ansatte ved kulturskolen velger en representant til SU. Det velges to ungdomsrepresentanter blant kulturskolens elever. Enhetsleder / rektor. SU velger selv leder og nestleder.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ, og informeres om Kulturskolens planer og aktivitet, og vil gjennom sitt arbeid bidra til at tilbudet til barn og unge i kommunen blir best mulig. Det avholdes minimum ett møte pr. semester.