Opptak i kulturskolen

Søknad om opptak kan sendes hele året.

Hovedopptak gjøres i perioden juni – august. Nye elever kan tas inn på gruppetilbud t.o.m. uke 40 i høstsemesteret og uke 8 i vårsemesteret. Elevplasser på «individuelle» tilbud fylles opp når det blir ledig plass gjennom året. Disse kan også få opplæring i grupper der dette er hensiktsmessig.

Undervisningstilbudene gis primært til barn og ungdom, men voksne kan også gis mulighet når det er ledig kapasitet eller det opprettes egne tilbud til målgruppen. Ved opptak skal foresatte bekrefte skriftlig at de tar plassen og har lest betingelsene. Gjennom nettbasert søknad gjøres dette digitalt. Ungdom vil gis prioritet ved opptak der dette er naturlig.Hovedopptak gjøres i perioden juni – august. Nye elever kan tas inn på gruppetilbud t.o.m. uke 40 i høstsemesteret og uke 8 i vårsemesteret. Elevplasser på «individuelle» tilbud fylles opp når det blir ledig plass gjennom året. Disse kan også få opplæring i grupper der dette er hensiktsmessig. Undervisningstilbudene gis primært til barn og ungdom, men voksne kan også gis mulighet når det er ledig kapasitet eller det opprettes egne tilbud til målgruppen. Ved opptak skal foresatte bekrefte skriftlig at de tar plassen og har lest betingelsene. Gjennom nettbasert søknad gjøres dette digitalt. Ungdom vil gis prioritet ved opptak der dette er naturlig.

Elevavgift

Kommunestyret fastsetter i budsjettbehandlingen satsen for elevavgift det kommende året, samt sats for materialavgift (bl.a. avgift til Tono, Kopinor og utstyr kulturskolen benytter i forbindelse med fremføringer), instrumentleie og søskenmoderasjon.
Eleven faktureres for hvert semester. Faktura sendes ut mot slutten av semesteret.
Ved oppsigelse i semesteret faktureres full avgift for inneværende semester.
Ved dokumentert langvarig (minimum to måneder) sykdom, refunderes elevavgift forholdsmessig. Ved lærers langvarige fravær (over 3 uker) uten at kulturskolen klarer å skaffe vikar, vil det bli fakturert redusert elevavgift.
 

Arbeidsomfang

Et fullt undervisningsår består av to semestre og 35 oppmøter. Undervisning, konserter, utstillinger, forestillinger og ekstra øvelser regnes som oppmøte. I tillegg må elevene påregne noe ekstra arbeid i forbindelse med prosjekter, forestillinger, konserter og utstillinger.

 

Høstsemesteret har oppstart i slutten av august og vårsemesteret har oppstart i januar.

 

Det forventes at foreldre og elever setter seg inn i kulturskolens årsplan og rammeplan og leser informasjon som blir sendt ut via vår digitale plattform Speedadmin.

Oppsigelse av plass

Utmelding skal skje skriftlig innen 1.juni og 1.desember.
Oppsigelse av plass vil gjelde fra førstkommende semester.
Ved mislighold av plass kan rektor vurdere oppsigelse av elevplass. Ved flytting fra kommunen kan elevplass sies opp utenom ordinære frister, men i god tid før flytting finner sted. Inneværende semester vil bli fakturert, men det kan vurderes å fakturere for kort semester.
 

Klageinstans

Kommunens klagenemnd er klageinstans.

Samarbeidsutvalg

For å sikre medinnflytelse, skal kulturskolen ha et Samarbeidsutvalg (SU).

Det avholdes et felles foreldremøte for Kulturskolen ved oppstart av skoleåret der det velges tre faste representanter til SU, samt to vararepresentanter. Det er en fordel om de faste representantene har elever innen ulike fagområder; Dans, Drama, Kunst og Musikk.

De ansatte ved kulturskolen velger en representant til SU. Det velges to ungdomsrepresentanter blant kulturskolens elever. Enhetsleder / rektor. SU velger selv leder og nestleder.

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ, og informeres om Kulturskolens planer og aktivitet, og vil gjennom sitt arbeid bidra til at tilbudet til barn og unge i kommunen blir best mulig. Det avholdes minimum ett møte pr. semester.